Garance ceny
Našli jste zboží levněji?
Cenu
dorovnáme
Více informací

Kategorie

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Obchodní společnost Lukegroup store s.r.o., IČ 05890969, DIČ CZ05890969, sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 272552 , (dále jen „Slefi.cz“) organizuje v termínu od 15:0 hodin dne 29. 5. 2017 do 23:59 hodin dne 31. 12. 2017 (dále jen „Doba konání“) marketingovou kampaň zvanou „Dárek zdarma“ (dále jen „Kampaň“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Kampaně, které jsou k dispozici na internetové stránce https://slefi.cz/content/15-slefimat.

 2. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY KAMPANĚ

  1. Vybraný zákazník z České republiky, fyzická osoba starší 18 let (dále jen „Účastník“), spotřebitel, pokud splní podmínky Kampaně uvedené v těchto pravidlech v Době konání, může získat dárek zdarma ke svému zboží zakoupené na Slefi.cz, zejména nikoliv však výlučně:

   1. Má kompletně a pravdivě vyplněnou registraci na Slefi.cz (jí provozovaném eshopu), tj. sdělí Slefi.cz své kontaktní údaje, zejména své jméno, příjmení, adresu včetně země, email a mobilní telefon;

   2. V Době konání nakoupí a uhradí jakýkoliv produkt v minimální hodnotě 1000,- Kč (slovy: šest set korun českých) vč. DPH;

   3. Úhradu za tento produkt provede bezhotovnostním bankovním převodem.

  2. Z Kampaně budou vyloučeni ti, kteří:

   1. Nesplní podmínky Kampaně uvedené v těchto pravidlech;

   2. Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti s Kampaní;

   3. Uvedou v Kampani nepravdivé nebo neúplné informace.

  3. V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.

 3. DALŠÍ PODMÍNKY UPLATNĚNÍ SLEVY

  1. Účastníci Kampaně mohou při splnění podmínek v těchto pravidlech získat dárek ve výši 59 Kč zdarma, a to pouze prostřednictvím způsobu dopravy bez dobírky.

  2. Slevu obdrží Účastník, který splnil podmínky v těchto pravidlech a v Době konání nakoupí a uhradí bankovním převodeme jakýkoliv produkt z eshopu Slefi.czv minimální hodnotě 1000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) vč. DPH.

  3. Slefi.cz výslovně uvádí, že Slevu není možné proplatit v hotovosti a to ani při případném vrácení zakoupeného zboží, na jehož doručení byla Sleva použita. Slefi.cz takovému Účastníkovi, který vrátí zboží, na jehož doručení Slevu získal, neposkytne žádnou náhradu.

  4. Na poskytnutí Slevy nemá Účastník garantovaný nárok.

 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Slefi.cz prohlašuje, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.

  2. Slefi.cz si vyhrazuje právo měnit podmínky Kampaně a případně Kampaň zrušit.

  3. Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v Kampani.

  4. Tato pravidla Kampaně nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení.